1 virksomheder

Gas

ReviewsBird

Gas

Energigasser er en væsentlig del af energiindustrien og bruges til en række forskellige formål, blandt andet i husholdningen til madlavning og opvarmning, gennem fx fjernvarme eller gas til grill. Når du skal vælge en energikilde til netop dit formål, kan du med fordel finde ud af, hvilken type der passer bedst til dig, og frem for alt at du finder ud af, hvilken leverandør der bedst opfylder dine behov. 

Energi er generelt anerkendt som en grundlæggende menneskeret, men et flertal af fordrevne befolkninger mangler stadig tilstrækkelig adgang til ren, bæredygtig, pålidelig, passende og økonomisk overkommelig energi. Utroligt nok brænder omkring 85 procent af flygtningene i lejre biomasse såsom brænde til madlavning, og omkring 97 procent har begrænset eller ingen adgang til elektricitet (Lahn og Grafham 2015). Virkningerne af begrænset adgang til energi kan have alvorlige konsekvenser for fordrevnes sikkerhed og tryghed. Mangel på energi til madlavning, som ofte er utilstrækkeligt løst i alle faser af den humanitære indsats, kan føre til beskyttelses- og sundhedsrisici. I flygtningelejrmiljøer påvirker manglen på belysning og forbindelse flygtninges sikkerhed og begrænser deres muligheder for socialisering, læring og selvhjulpenhed. I situationer, hvor brænde er hovedkilden til brændsel, er konkurrencen om svindende naturressourcer ofte en udløsende faktor for spændinger mellem flygtninge og værtssamfund. Manglende adgang til rene madlavningsressourcer har også negative indvirkninger på lokale økosystemer: For eksempel kan miljøforringelse fra træfældning til brænde være langvarig, dyr og svær at vende. Derudover er økonomiske og miljømæssige omkostninger høje, hvor energibehovene i lokalsamfund og støttefaciliteter tilgodeses, som det ofte er tilfældet, ved hjælp af ineffektive apparater med dårlig overvågning af energiforbruget og ingen incitamenter til energieffektivitet eller skift til vedvarende energi ( Verdensbanken 2017).